تبلیغات
و خدایی که در این نزدیکیست! - «دوازده ماه انتظار ِ میلادت راکشیده ام» شاعر "مهیارسنائی "
 
و خدایی که در این نزدیکیست!
دنیا همه هیچ، کار دنیا همه هیچ، ای هیچ، بهر هیچ، در هیچ مپیچ
صفحه نخست       اشعار من        عکس های سردشت      RSS      ATOM
« دوازده ماه ,انتظار ِ میلادت را ؛ کشیده ام »ـــ و" بیست وُ هشتمین " ـــ خورشید ِ ـــ « دی » :
ـــ " بیست وُنه " بار...؛
« چَشم ژاپنی » ِ من ؟!.
ـــ گَلوی ِ" عاشق " ی ...را ؛ فِشُرد!.
ـــ تا لب به " وصیت "باز...نــگشاید:
بهر ِ " من " !!.
ـــ و" سی " « بهمن » ؛ فرو... ریخت :
بروصال ام که ؛
سوی وصال ات ؛
با...آغوشی ِ از؛ " نرگس "! :
در... شتاب... بود!!.
ـــ وراه ِ خوشبختی مرا؛سد کرد ـــ
چون بی نهایت ِ اقیانوس :
اُ
م
ی
د
!
!
.

ـــ اسپندی ... دود کن : « چَشم ژاپنی »؟!,
ـــ شاید...« تو » را!!
ـــ وشاید , « مرا » ؛
چَشم ... زده باشد... "عشق"!.
ـــ یا... " تاریخ "!.
ـــ یا..." خدا " یی...که ؛
چَشم ِ دیدن ِ " من وُ تو " را...:
در"حلقه ا ی "... , نداشت!!.

ـــ و پرده ی ,حجله ی تورا... با...من ـــ
از « عَدَم » :
ب
ر
پ
ا
ک
ر
د
!
!
.

ـــ ( نزدیک ...تربیا !.
ـــ که" من" ات , "توبه" شکسته است :
در" لنز" ِ ... چشمانی !!.
ـــ از, برای تو!!.
ـــ ببین؟؟).
ـــ (پیش تر بیا!.
ـــ که من ات ,غرورش... را؛
با قلم خویش , ریخته است :
بر« دریاچه » ی ِ ...غیر...!!.
ـــ از, برای ... عشق !!.
ـــ ببین ؟؟)
.
ـــ و حرفی بزن!.
ـــ وگلا... یه کن...!!؛چَشم ژاپنی ؟.
ـــ تا... " کتیبه های الوند" ـــ :
چشم , هایشان را ؛
با ــــ اعتراض ــــ بگشایند؛
رو بسوی ِ... نا...عاشقان!.
ـــ و... قدمی... بر...دارند :
بَ
ه
رِ
م
ا
!!
.
ـــ حرفی بزن؟ ؛ « چَشم ژاپنی »!.
ـــ تا ... " آهوان ِ الوند " :
نزدیک ... تر!.
ـــ و" آبشاران گنجنامه "... اندکی ـــ
سرا زیر...تر... شوند :
سوی ِ...نا...عاشقان !
ـــ با ... اعتراض!!.
ـــ تا بهر ِ تو.
ـــ تا بهرِ من .
ـــ تا بهرِ " یکی شدن" ها ـــ
عاشقانه بگریند... :
" هردو" !!.
ـــ تا...چشمــــآن ِ...نا , بینایان را ـــ
شستشو...دهند :
که چَشم ِ دیدن ما راـــ در کنارهم ـــ ندآشــــتند!!.
ـــ نداشتند.
ـــ نداشتند...
و... برخیز؟.
ـــ و... بیا !! .
ـــ تاخیابان ها , بهر ِ « من »...؛ جامه گشایند!.
ـــ تا پیاده روها , بهر ِ« تو»...؛ جامه درند!!.

ـــ تا ... , نا ...عاشقان,اندکی ؛
عشق را ـــ : .
[من ات را ببخش!!!]
[من ات را…ببخش!!!]
[من ات را,ببخش:
که از عشق... ,هیچ!.
ـــ می دانم ؟؟]

ـــ شاید,خسته باشی!!.
ـــ
ن
م
ی
د
ا
ن
م
!
!
.


ـــ كــــاش , آن هنگام كه :
ثانیه !
ـــ ایستاده بر قاف ِ « اسفند » !.
ـــ ضربآهنگ ِ ... « فروردین » ... : مینواخت!.
ـــ و... " خدا " ی... بر,تریبون!
ـــ ایستاده , " بهار" را!!
ـــ ازروزنه ی میكروفن؛
بدرقه میکرد :
سوی دلهای ِ دیگران!!.

ـــ وآسمان؛
درخشان بود از:
فشفشه های کودکانی ... سر...مست!!.
ـــ و زمین, در رقص!...
ـــ و " رضا "(ع) ـــ
که سعادت می نوشت :
بربال ِ طبل وشیپور ِ
ـــ هفت ــــــ "نقاره زن" !
ـــ در" نقاره خا نه "ای...؛ بی مثال!!.
ـــ که بهرمن.
ـــ که بهرتو.
ـــ و بهرآن!!.
ـــ تونیز...؛
غبارهجران... ات را ؛
ازچَشم...های ِ من :
ـــ می زدودی !!.
ـــ وضربآهنگ ِ سلامت را؛
برگوش ِجان ِخاکستری من؛
مینواختی :
س
ب
ز ِ
س
ب
ز
!!
.

ـــ آه ...سفره ی دلم , گشوده است :
وَ... بی , نان... است!.

ـــ سفره ی چشمانم , گشوده است :
وَ... بی گلستان است!.
ـــ وسفره , بی توــــ
چون درختی ا ست :
كه برآن ,هیچ سیبی ـــ آویز...آنش نیست!!.
ـــ وسفره بی تو،سین خودرا:
درـــ هفت سیاره ـــــــ حبس کرده است !...
ـــ ازمن ات,دیگر :
دلگیر... نباش!!.
ـــ که ... سوسن ات را :
به یغما برده ام , پیش ترها!!.
ـــ با جمله ای ...!.
ـــ ( یادت هست ؟؟).
ـــ ومن،هیچ آیه ا ی را :
آینه ی فردای خویش ,
ـــ قرار...نخواهم داد!.
ـــ تا ... تو :
سلامت را برگوش ِعاشق ِمن ؛
ـــ عاشقانه ... ننوازی
ـــ چون :
ح
ا
ف
ظ
!
!
.

ـــ بهار... آمد!.
ـــ سفره...سیب نداشت :
تا...تكاند,بر... دامان ِ من!.
ـــ بهار...آمد!.
ـــ سفره خالی بود , از:
لبهای تو...,ازنمك!!.
ـــ وبهار... رفت !.
ـــ وسفره خالی شد ,از؛ من ات ! :
ای آینه!!.
ـــ و...از... سبزینگی ِ دستان ِ توخالیست :
سرزمین ِ ...« فروردین » ِ ...من ـــ

اَ
ک
ن
و
ن
!
!
.


ـــ کاش , « اردی بهشت » , دستانت را ؛ میگرفت؟!.
ـــ آنوقت...؛ یک...آن ِ من!.
ـــ وَ.. یك... دَم ِ تو:
سالیانی ... وصلت بود!!.
ـــ اردیبهشت, آمد وُرفت!!.
ـــ وَ :
ن
ی
ا
م
د
ی
!
!
.

ـــ دلم خوش بود :
« تیر» را.
« خرداد » را.
ـــ تو را.
ـــ خود را.
ـــ امید ... را!.
ـــ داد... را!!.
ـــ" دادگر" ؟؟
ـــ افسوس كه آرمید... : تیر!.
ـــ و...خرداد... ؛ گذشت!!.
ـــ و... بـــاز, نیامدی!!.
ـــ که... کفش ,های ِ دلم :
راه میروند ... اکنون ! .
ـــ روی ... ریل های ِ... ماه ِ... شب !!.

ـــ و... اشتیاق ِمن ؛ " سی " بار!؛
سوت میكشد... نازنین :
که نایست!.
ـــ که نخواب!.
ـــ که نایستم ...فردا ـــ
« مُرداد » :
از... آن ِ ... من ... است؟!.
ـــ ودلم ؛
واگن ِ ... نا امیدی را :
ازخویش ...تن ِ خویش... , جدا کرده است!!.
ـــ وچشمانم راکه بسته ام کُنون :
تا در آنسوی خویش :
که دراولین ایستگاه ِ مُرداد :
کفش , های ِ من :
روبروی ِ تو!؛
زانو... , زدند :

بِ
گُ
ش
ا
ی
م
!
!
.

ـــ وَ بنویسم بر " کوهستان ِ الوند " :
مردود ... نیست ... « مرداد »!.
ـــ مردود... نیست ... انتظار ِ من!.
ـــ مردود ... نیست : حضورتو!!.
ـــ وَ , آخ .
ـــ که مرداد ؛ بی تو... مرد!.
ـــ وَ... چَشمان ِ من : همچنان ... بسته... است!!.
ـــ ونمی آساید , دلم ؛ نازنین !!.
ـــ گویا كه « دریا..., در,من » است...
ـــ وموج هایش ـــ
بر روح سست من؛
بی وقفه میکوبد :
« شهریور» ت ... دمید!؛
برخیز؟!.
ـــ شهریورت , اوج... گرفت ؛
چشم های ا ت را...بگشا!!.
ـــ وشهریورت غروب کرد :
ب
ب
ی
ن
؟
؟
!
.

ـــ و قلب ِ من ؛
فانوس ِ... آویز؛
برشاخه ای !...
ـــ چون , فانوس ِ بی جوهر!! .
ـــ که درانتظارِ ..." سی " ...قطره از:
تبسم ِ ... چشم ...های ات؛
ـــ همچنان !!؛
ـــ چَشمان ِ" شهریو"ری اش را؛
روبسوی تو؛
ـــ در آنسوی ِ ...مهر:
د
و
خ
ت
ه
ا
س
ت
!
!
.

ـــ و,
ـــ با ... اولین , عطسه ی برگی در پائیز :
تنپوش ِ پائیزی خویش را ؛
بهر ِ ... تو؟.
ـــ آری تو!!.
ـــ فرا... خواهم ... خواند!.
ـــ و... توخواهی رسید ؛ بی شک!!.
ـــ چون باران !...
ـــ ومن :
تا... آن... زمان ـــ
درانتظارت ... خواهم بود!.
ـــ و... بی چتر!!.
ـــ دربِسترِ حیات !!
؛
ـــ با دست ... هایی , که بهر ِ...دست های ات!!
ـــ با نفس های ِ عشق ـــ
گــــرم ... , نگاه :
د
ا
ش
ت
ه
ا
م
!
!
.

ـــ وفردای من :
سلام خواهد گفت ؛ به « مهر» !.
ـــ تونیز؛ بیدار... باش!!.
ـــ که ... كم ؛ بی مهری ؛ نچیده ایم :
ازاین ... درخت ِ (حیات)!.
ـــ نازنین!!.
ـــ که ... در,كنارشب ؛ آرمیده است ... : ماهتاب!.
ـــ و... زمان, برشب ؛ حكم میراند :
تا... بازگشاید ؛ زنجیر...های ِ... مهر!.
ـــ که , بزآید ؛ كودكی ... چومهر!!.
ـــ تاشود ؛ مبزبان ِ آن ؛ خورشید گرم !.
ـــ تا باز...شوند... ؛غنچه هاــــ
با... تبسم ِ لب ها...ی ات :
ا
ط
ل
س
ی
!
!
.

ـــ و... آی ... مِهروُماه!.
ـــ « چَشم ژاپنی » ِ ...من ؟؟.
ـــ آنگاه كه بیرون جَهد؛گوشهای خرگوشی ... از؛
كوله پشتی ِ ... دختركی بازی گوش!...
ـــ دركنار ِ... چناری ... بلند...!.
ـــ آنجا که تورا..., تنگ ـــ
...!!.
ـــ انتظار...خواهد مرد!.
ـــ وچشمان ِمن ؛ به بار...خواهد...نشست ـــ
دیگربار:
ـــ آیـا ؟
ـــ آیـــا ؟ ـــ
آ
ی
ا
؟
؟
.

ـــ و... فاصله اینک :
میهمان ... دار ِ ... انتظار ِ ... من است!.
ـــ و...سکو ... ت !:
حرف زن ِ...قهاریست!...
ـــ که من اش پرسیدم :
« آبان» ...چرا...دیركرده است ... کُنون ؟.
ـــ شاید... قرارمان,درجیب آبان بود!!.

ـــ یا...که ِ ... در:
لابه لای ِ مکتوبی...در...بطن ِ" کاشی" ! - گم بود :
ن
ا
ز
ن
ی
ن
؟
؟
.


ـــ و...« آذر» را,عاشق- ی ... بگوید:
حرف زن ؟.
ـــ وَ... دعوت کن!.
ـــ که من اش؛
بی تاب اویم!.
ـــ بی تابم!.
ـــ بی تاب اویم!.
ـــ بی تابم ؛
وَ...درانتظارِ ... اویم !!.
ـــ وَ...بگوی :
کالسکه ی زرین ات را... بپوش , « چشم ژاپنی »!.
ـــ یک قدم .
ـــ یک دم .
ـــ یک قدم .
ـــ یک آن ؛ به کجای ِ " آن " زمین برخواهدخورد؟؟
ـــ " آسمانی "!...
ـــ که من ا ش ؛ ایستاده ام!...
ـــ وَ... یا زمان ؛
به زمین خواهد... پیوست :
ـــ در...« دی » !!.
ـــ * وَ...," بیست وهشت "...خورشید را؛
به جمله ای..." وصیت " کن :
ـــ که درمخیله ی من ... ؛
ذوب کند,بانگاهش ؛
بیست وهشت ... زمستان ِ هجران اش را!!.
ـــ که دیوانه ام کرده است :
ا
ک
ن
و
ن
!
!
.
شعر "«دوازده ماه انتظار ِ میلادت راکشیده ام»" از دفتر شعر "«چشم ژاپنی»" شاعر "مهیارسنائی "

Powerd by Shereno.com
،
خدایا سه چیز را از کسی که آفریدی
دریغ مدار!
که تا زنده ام توان
خواندن نماز ایستاده را داشته باشم،
که عشقت از دلم بیرون نرود،
و آن زمان که مرا خواندی در راه تو باشم.
ای محبوب من،
ما را پاک بگردان،
پاک بمیران،
و پاک محشور بگردان...

مدیر وبلاگ : ژیان درویشی
آرشیو وبلاگ
نویسندگان