تبلیغات
و خدایی که در این نزدیکیست! - مطالب هفته اول آبان 1390
 
و خدایی که در این نزدیکیست!
دنیا همه هیچ، کار دنیا همه هیچ، ای هیچ، بهر هیچ، در هیچ مپیچ
صفحه نخست       اشعار من        عکس های سردشت      RSS      ATOM
شنبه 7 آبان 1390 :: ژیان درویشی

زهی عشق! زهی عشق! که ماراست خدایا

چه نغزست و چه خوبست و چه زیباست خدایا

چه گرمیم! چه گرمیم! ازین عشق چو خورشید

چه پنهان و چه پنهان و چه پیداست خدایا

زهی ماه! زهی ماه! زهی بادۀ حمرا

که جان را و جهان را بیاراست خدایا

زهی شور! زهی شور! که انگیخته عالم

زهی کار! زهی کار! که آنجاست خدایا

فرو ریخت! فرو ریخت! شهنشاه سواران

زهی گرّد! زهی گرّد! که برخاست خدایا

فتادیم! فتادیم! بدان سان که نخیزیم

ندانیم! ندانیم! چه غوغاست خدایا

ز هر کوی! ز هر کوی! یکی دود دگرگون

دگر بار! دگر بار! چه سود است خدایا

نه دامیست! نه زنجیر! همه بسته چرائیم؟

چه بندست! چه زنجیر! که برپاست خدایا

چه نقشیست! چه نقشیست! درین تابه ی دلها

غریبست! غریبست! ز بالاست خدایا

خموشید! خموشید! که تا فاش نگردید

که اغیار  گرفتست چپ و راست خدایا...!

                                                 "مولانا"

،

جـوانـی  پاکبـاز  پـاک رو  بــود     

کـه بـا پـاکـیزه رویـی در گرو بود

چنین خواندم که در دریای اعـظـم   

بــه گــردابــی درافــتـادنـد بــا هـم

چـو مــلاح آمـدش تـا دسـت گیـرد   

مــبـادا کــانــدران حـالـت بــمـیـرد

هـمی گـفـت از میان موج و تشویر  

مــرا بـگـذار و دسـت یـار من گـیر

در این گفتن جهان بر وی بر آشفت   

 شنیدندش که جان میداد و می گفت

حـدیـث عـشـق ازان بـطال منیـوش 

 کـه در سختی کـند یـاری فرامـوش

چــنــیــن کـردنـد یـاران زنـدگـانی  

 ز کــار افـتـاده بـشــنـو  تـا بــدانــی

که سعـدی راه و  رسم عـشـقـبـازی   

چــنـان دانــد کــه در بـغـداد تـازی

دلارامـی کـه داری دل در او بـنـد    

 دگـر  چـشـم از هـمـه عـالم فرو  بند

اگـر مـجـنـون لیـلی زنـده گـشـتـی   

                         حـدیـث عـشـق ازیـن دفـتـر نـبشتی

"گلستان سعدی"

،
خدایا سه چیز را از کسی که آفریدی
دریغ مدار!
که تا زنده ام توان
خواندن نماز ایستاده را داشته باشم،
که عشقت از دلم بیرون نرود،
و آن زمان که مرا خواندی در راه تو باشم.
ای محبوب من،
ما را پاک بگردان،
پاک بمیران،
و پاک محشور بگردان...

مدیر وبلاگ : ژیان درویشی
آرشیو وبلاگ
نویسندگان