و خدایی که در این نزدیکیست! خدایا سه چیز را از کسی که آفریدی دریغ مدار! که تا زنده ام توان خواندن نماز ایستاده را داشته باشم، که عشقت از دلم بیرون نرود، و آن زمان که مرا خواندی در راه تو باشم. ای محبوب من، ما را پاک بگردان، پاک بمیران، و پاک محشور بگردان... http://venusesabz.mihanblog.com 2018-12-14T22:49:58+01:00 text/html 2013-05-12T12:48:53+01:00 venusesabz.mihanblog.com ژیان درویشی عارفانه http://venusesabz.mihanblog.com/post/231 <h6 class="uiStreamMessage" data-ft="{&quot;type&quot;:1}"><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span class="messageBody" data-ft="{&quot;type&quot;:3}"></span></font></h6><h6 class="uiStreamMessage" data-ft="{&quot;type&quot;:1}"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span class="messageBody" data-ft="{&quot;type&quot;:3}">ابوسعید را گفتند: كسى را مى شناسیم كه مقام او آن چنان است كه بر روى آب راه مى رود.<br></span></font></h6><h6 class="uiStreamMessage" data-ft="{&quot;type&quot;:1}"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span class="messageBody" data-ft="{&quot;type&quot;:3}">شیخ گفت: كار دشوارى نیست؛ پرندگانى نیز باشند كه بر روى آب پا مى نهند و راه مى روند.<br></span></font></h6><h6 class="uiStreamMessage" data-ft="{&quot;type&quot;:1}"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span class="messageBody" data-ft="{&quot;type&quot;:3}">گفتند: فلان كس در هوا مى پرد. گفت: مگسى نیز در هوا بپرد.<br></span></font></h6><h6 class="uiStreamMessage" data-ft="{&quot;type&quot;:1}"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span class="messageBody" data-ft="{&quot;type&quot;:3}">گفتند: فلان كس در یك لحظه، از شهرى به شهرى مى رود.<br></span></font></h6><h6 class="uiStreamMessage" data-ft="{&quot;type&quot;:1}"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span class="messageBody" data-ft="{&quot;type&quot;:3}">گفت: شیطان نیز در یك دم، از شرق عالم به مغرب آن مى رود.<br></span></font></h6><h6 class="uiStreamMessage" data-ft="{&quot;type&quot;:1}"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span class="messageBody" data-ft="{&quot;type&quot;:3}">این چنین چیزها، چندان مهم و قیمتى نیست.<br></span></font></h6><h6 class="uiStreamMessage" data-ft="{&quot;type&quot;:1}"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span class="messageBody" data-ft="{&quot;type&quot;:3}">مرد آن باشد كه در میان خلق نشیند و برخیزد و بخسبد و با مردم داد و ستد كند و با آنان در آمیزد و یك لحظه از خداى غافل نباشد.</span></font></h6><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font> text/html 2013-05-05T12:08:52+01:00 venusesabz.mihanblog.com ژیان درویشی شعرهای عاشقانه ام بافته انگشتان توست http://venusesabz.mihanblog.com/post/227 <p dir="rtl" class=" "><b><font size="2"><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><br></span></font></b></p><p dir="rtl" class=" "><font color="#996633"><b><font size="2"><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">شعرهای عاشقانه ام</span></font></b></font></p><p dir="rtl" class=" "><font color="#996633"><b><font size="2"><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"></span><span style="font-family: Tahoma;" dir="ltr"><br> </span><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">بافته انگشتان توست</span><span style="font-family: Tahoma;" dir="ltr"><br> </span><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><br></span></font></b></font></p><p dir="rtl" class=" "><font color="#996633"><b><font size="2"><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">و ملیله دوزی</span><span style="font-family: Tahoma;" dir="ltr"><br> </span><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><br></span></font></b></font></p><p dir="rtl" class=" "><font color="#996633"><b><font size="2"><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">زیبایی ات</span><span style="font-family: Tahoma;" dir="ltr">.<br> </span><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><br></span></font></b></font></p><p dir="rtl" class=" "><font color="#996633"><b><font size="2"><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">پس</span><span style="font-family: Tahoma;" dir="ltr"><br> </span><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><br></span></font></b></font></p><p dir="rtl" class=" "><font color="#996633"><b><font size="2"><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">هرگاه</span><span style="font-family: Tahoma;" dir="ltr"><br> </span><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><br></span></font></b></font></p><p dir="rtl" class=" "><font color="#996633"><b><font size="2"><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">مردم شعر تازه ای از من بخوانند</span><span style="font-family: Tahoma;" dir="ltr"><br> </span><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><br></span></font></b></font></p><p dir="rtl" class=" "><font color="#996633"><b><font size="2"><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">تو را سپاس می گویند</span><span style="font-family: Tahoma;" dir="ltr">.</span></font></b></font></p><p dir="rtl" class=" "><font color="#996633"><b><font size="2"><span style="font-family: Tahoma;" dir="ltr"> *</span></font></b></font></p><p dir="rtl" class=" "><font color="#996633"><b><font size="2"><span style="font-family: Tahoma;" dir="ltr"> </span><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">تمام گل هایم</span><span style="font-family: Tahoma;" dir="ltr"><br> </span><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><br></span></font></b></font></p><p dir="rtl" class=" "><font color="#996633"><b><font size="2"><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">محصول باغ تو</span><span style="font-family: Tahoma;" dir="ltr"><br> </span><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><br></span></font></b></font></p><p dir="rtl" class=" "><font color="#996633"><b><font size="2"><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">باده ام</span><span style="font-family: Tahoma;" dir="ltr"><br> </span><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><br></span></font></b></font></p><p dir="rtl" class=" "><font color="#996633"><b><font size="2"><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">ارمغان تاک تو</span><span style="font-family: Tahoma;" dir="ltr"><br> </span><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><br></span></font></b></font></p><p dir="rtl" class=" "><font color="#996633"><b><font size="2"><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">انگشتری هایم</span><span style="font-family: Tahoma;" dir="ltr"><br> </span><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><br></span></font></b></font></p><p dir="rtl" class=" "><font color="#996633"><b><font size="2"><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">از کان طلای توست</span><span style="font-family: Tahoma;" dir="ltr"><br> </span><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><br></span></font></b></font></p><p dir="rtl" class=" "><font color="#996633"><b><font size="2"><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">و شعرهایم</span><span style="font-family: Tahoma;" dir="ltr"><br> </span><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><br></span></font></b></font></p><p dir="rtl" class=" "><font color="#996633"><b><font size="2"><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">امضای تو را در پای خود دارد</span><span style="font-family: Tahoma;" dir="ltr">.</span></font></b></font></p><p dir="rtl" class=" "><font color="#996633"><b><font size="2"><span style="font-family: Tahoma;" dir="ltr"> *</span></font></b></font></p><p dir="rtl" class=" "><font color="#996633"><b><font size="2"><span style="font-family: Tahoma;" dir="ltr"> </span><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">ای که قامتت</span><span style="font-family: Tahoma;" dir="ltr"><br> </span><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><br></span></font></b></font></p><p dir="rtl" class=" "><font color="#996633"><b><font size="2"><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">از بادبان بالاتر</span><span style="font-family: Tahoma;" dir="ltr"><br> </span><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><br></span></font></b></font></p><p dir="rtl" class=" "><font color="#996633"><b><font size="2"><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">و فضای چشمانت</span><span style="font-family: Tahoma;" dir="ltr"><br> </span><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><br></span></font></b></font></p><p dir="rtl" class=" "><font color="#996633"><b><font size="2"><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">گسترده تر از آزادیست</span><span style="font-family: Tahoma;" dir="ltr"><br> </span><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><br></span></font></b></font></p><p dir="rtl" class=" "><font color="#996633"><b><font size="2"><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">تو زیباتری</span><span style="font-family: Tahoma;" dir="ltr"><br> </span><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><br></span></font></b></font></p><p dir="rtl" class=" "><font color="#996633"><b><font size="2"><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">از کتاب های نوشته و نانوشته من</span><span style="font-family: Tahoma;" dir="ltr"><br> </span><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><br></span></font></b></font></p><p dir="rtl" class=" "><font color="#996633"><b><font size="2"><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">و سروده های آمده و نیامده ام</span><span style="font-family: Tahoma;" dir="ltr">.</span></font></b></font></p><p dir="rtl" class=" "><font color="#996633"><b><font size="2"><span style="font-family: Tahoma;" dir="ltr"> *</span></font></b></font></p><p dir="rtl" class=" "><font color="#996633"><b><font size="2"><span style="font-family: Tahoma;" dir="ltr"> </span><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">نمی توانم</span><span style="font-family: Tahoma;" dir="ltr"><br> </span><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><br></span></font></b></font></p><p dir="rtl" class=" "><font color="#996633"><b><font size="2"><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">زنده بمانم</span><span style="font-family: Tahoma;" dir="ltr"><br> </span><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><br></span></font></b></font></p><p dir="rtl" class=" "><font color="#996633"><b><font size="2"><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">بی هوایی که نفس می کشی</span><span style="font-family: Tahoma;" dir="ltr"><br> </span><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><br></span></font></b></font></p><p dir="rtl" class=" "><font color="#996633"><b><font size="2"><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">بی کتابی که می خوانی</span><span style="font-family: Tahoma;" dir="ltr"><br> </span><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><br></span></font></b></font></p><p dir="rtl" class=" "><font color="#996633"><b><font size="2"><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">بی قهوه ای که می نوشی</span><span style="font-family: Tahoma;" dir="ltr"><br> </span><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><br></span></font></b></font></p><p dir="rtl" class=" "><font color="#996633"><b><font size="2"><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">بی آهنگی که می شنوی</span><span style="font-family: Tahoma;" dir="ltr">.</span></font></b></font></p><p dir="rtl" class=" "><br><font color="#996633"><b><font size="2"><span style="font-family: Tahoma;" dir="ltr"> *</span><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><br></span></font></b></font></p><p dir="rtl" class=" "><font color="#996633"><b><font size="2"><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">عشق</span><span style="font-family: Tahoma;" dir="ltr"><br> </span><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><br></span></font></b></font></p><p dir="rtl" class=" "><font color="#996633"><b><font size="2"><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">این است که جغرافیایی نداشته باشد</span><span style="font-family: Tahoma;" dir="ltr"><br> </span><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><br></span></font></b></font></p><p dir="rtl" class=" "><font color="#996633"><b><font size="2"><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">و تو</span><span style="font-family: Tahoma;" dir="ltr"><br> </span><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><br></span></font></b></font></p><p dir="rtl" class=" "><font color="#996633"><b><font size="2"><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">تاریخی نداشته باشی</span><span style="font-family: Tahoma;" dir="ltr"><br> </span><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><br></span></font></b></font></p><p dir="rtl" class=" "><font color="#996633"><b><font size="2"><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">عشق این است که تو</span><span style="font-family: Tahoma;" dir="ltr"><br> </span><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><br></span></font></b></font></p><p dir="rtl" class=" "><font color="#996633"><b><font size="2"><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">با صدای من سخن بگویی</span><span style="font-family: Tahoma;" dir="ltr"><br> </span><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><br></span></font></b></font></p><p dir="rtl" class=" "><font color="#996633"><b><font size="2"><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">با چشمان من ببینی</span><span style="font-family: Tahoma;" dir="ltr"><br> </span><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><br></span></font></b></font></p><p dir="rtl" class=" "><font color="#996633"><b><font size="2"><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">و هستی را</span><span style="font-family: Tahoma;" dir="ltr"><br> </span><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><br></span></font></b></font></p><p dir="rtl" class=" "><font color="#996633"><b><font size="2"><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">با انگشتان من</span><span style="font-family: Tahoma;" dir="ltr"><br> </span><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><br></span></font></b></font></p><p dir="rtl" class=" "><font color="#996633"><b><font size="2"><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">کشف کنی</span></font><font size="2">.</font><br> </b></font></p><p dir="rtl" class=" "><font color="#996633"><b><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"></span></b></font></p><font color="#996633"><b> </b></font><p dir="rtl" class=" "><b><span style="color: rgb(0, 51, 51);"><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><br></span></span></b></p><p dir="rtl" class=" "><b><span style="color: rgb(0, 51, 51);"><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">"نزار قبانی"</span></span></b></p><p dir="rtl" class=" "><br><b><span style="color: rgb(0, 51, 51);"><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"></span></span></b></p><p dir="rtl" class=" "><b><span style="color: rgb(0, 51, 51);"><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><br></span></span></b></p><b> </b> text/html 2013-05-03T07:01:44+01:00 venusesabz.mihanblog.com ژیان درویشی ناگهان چقدر زود دیر می‌شود! "قیصر امین پور" http://venusesabz.mihanblog.com/post/233 <h2 class="title icon" align="right"><font color="#663300" size="2"><br></font> </h2><div align="right"><font color="#663300" size="2"><b> <br> </b></font></div><div class="content" align="right"><font color="#663300" size="2"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; حرف‌های ما هنوز ناتمام ....<br></b></font><div id="post_message_27348"><blockquote class="postcontent restore "><font color="#663300" size="2"><b><font face="Tahoma"> <span style="font-family: arial black"><br>&nbsp; <span style="font-family: tahoma">تا نگاه می‌کنی :<br> وقت رفتن است</span><br> <br> <span style="font-family: tahoma">باز هم همان حکایت همیشگی!</span><br> <br> <span style="font-family: tahoma">پیش از آن‌که با خبر شوی</span><br> <span style="font-family: tahoma">لحظه‌ی عزیمت تو ناگزیر می‌ شود</span><br> <br> <span style="font-family: tahoma">آی .....<br> ای دریغ و حسرت همیشگی</span><br> <br> <br> <span style="font-family: tahoma">ناگهان<br> چقدر زود <br> دیر می‌شود!</span><br> <br> <br> </span> </font><font color="#000000" face="Tahoma"><br> <font size="3"><span style="font-family: arial black"><font face="Tahoma">"</font>قیصر امین ‌پور<font face="Tahoma">"</font></span></font></font></b></font> </blockquote> </div> </div><font color="#663300" size="2"><b> </b></font> text/html 2013-04-26T12:02:30+01:00 venusesabz.mihanblog.com ژیان درویشی راز... http://venusesabz.mihanblog.com/post/225 <p dir="rtl" class=" "><font color="#993300"><b><font face="courier new,courier,monospace" size="4">من فکر می‌کنم </font></b></font></p><font color="#993300"><b><font face="courier new,courier,monospace" size="4"> </font></b></font><p dir="rtl" class=" "><font color="#993300"><b><font face="courier new,courier,monospace" size="4">که پشت همه‌ی تاریکی‌ها </font></b></font></p><font color="#993300"><b><font face="courier new,courier,monospace" size="4"> </font></b></font><p dir="rtl" class=" "><font color="#993300"><b><font face="courier new,courier,monospace" size="4">شفافیّت شیری رنگ حیات است</font></b></font></p><font color="#993300"><b><font face="courier new,courier,monospace" size="4"> </font></b></font><p dir="rtl" class=" "><font color="#993300"><b><font face="courier new,courier,monospace" size="4">&nbsp;</font></b></font></p><font color="#993300"><b><font face="courier new,courier,monospace" size="4"> </font></b></font><p dir="rtl" class=" "><font color="#993300"><b><font face="courier new,courier,monospace" size="4">این راز را </font></b></font></p><font color="#993300"><b><font face="courier new,courier,monospace" size="4"> </font></b></font><p dir="rtl" class=" "><font color="#993300"><b><font face="courier new,courier,monospace" size="4">از حفره‌ی ماه و </font></b></font></p><font color="#993300"><b><font face="courier new,courier,monospace" size="4"> </font></b></font><p dir="rtl" class=" "><font color="#993300"><b><font face="courier new,courier,monospace" size="4">روزنه‌های ستارگان دریافته‌ام</font></b><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma;" dir="ltr">...</span></font></p><font color="#993300"> </font><p dir="rtl" class=" "><font color="#993300"><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma;" lang="FA">&nbsp;</span></font></p> <p dir="rtl" class=" "><span style="color: rgb(0, 51, 51);"><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma;" lang="FA">"شمس لنگرودی"</span></span></p> text/html 2013-03-17T09:36:05+01:00 venusesabz.mihanblog.com ژیان درویشی ... http://venusesabz.mihanblog.com/post/222 <img src="http://upload.tazkereh.ir/images/04937625431306088159.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://upload.tazkereh.ir/images/04937625431306088159.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT6BBwqJvcy-uaw-YqVeq_ddLtPAhEDKMjFahS6ozhPTBXW8pKNFT1QLWVE" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT6BBwqJvcy-uaw-YqVeq_ddLtPAhEDKMjFahS6ozhPTBXW8pKNFT1QLWVE" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><img src="http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT6BBwqJvcy-uaw-YqVeq_ddLtPAhEDKMjFahS6ozhPTBXW8pKNFT1QLWVE" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><font face="courier new,courier,monospace" size="3"><b>پرندگانم را آزاد کردم<br><br>زیرا که فهمیدم<br><font color="#993300"><br>"نداشتن"</font><br><br>تنها راه از دست ندادن است...</b></font><br> text/html 2013-02-01T08:31:04+01:00 venusesabz.mihanblog.com ژیان درویشی با تو حکایتی دگر... http://venusesabz.mihanblog.com/post/221 <p><font size="3"><strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br></span></strong></font></p><p><font size="3"><strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">با تو حکایتی دگر این دل ما به سر کند</span></strong></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><strong></strong></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">شب سیاه قصه را هوای تو سحر کند</span></strong></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><strong></strong></font></p><font size="3"> </font><p><font color="#CC0000" size="3"><strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">باور ما نمی شود در سر ما نمی رود</span></strong></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><strong></strong></font></p><font size="3"> </font><p><font color="#CC0000" size="3"><strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">از گذر سینه ما یار دگر گذر کند</span></strong></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">شکوه بسی شنیده ام از دل درد کشیده ام</span></strong></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">کور شوم جز تو اگر زمزمه ای دگر کند</span></strong></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">چاره کار ما توئی یاور و یار ما توئی</span></strong></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><strong></strong><strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;توبه نمی کند اثر مرگ مگر اثر کند</span></strong></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><strong></strong></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">مجرم آزاده منم تن به جزا داده منم</span></strong></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><strong></strong></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">قاضی درگاه توئی حکم سحرگاه توئی</span></strong></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><strong></strong></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">مقصد و مقصودم توئی عشقم و معبودم توئی</span></strong></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><strong></strong></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">از تو حذر نمی کنم سایه مگر سفر کند</span></strong></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">چاره کار ما توئی یاور و یار ما توئی</span></strong></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">توبه اثر نمی کند مرگ مگر اثر کند...</span></strong></font></p><p><br><font size="3"><strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"></span></strong></font></p><p><font size="3"><strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3">"<font size="3">مسعود فردمنش"</font></font><br></span></strong></font></p><font size="3"> </font> text/html 2013-01-20T10:18:42+01:00 venusesabz.mihanblog.com ژیان درویشی «دوازده ماه انتظار ِ میلادت راکشیده ام» شاعر "مهیارسنائی " http://venusesabz.mihanblog.com/post/220 <b> </b><div dir="rtl" style="text-align:justify;font-size:12px;font-family:tahoma;"><b>« دوازده ماه ,انتظار ِ میلادت را ؛ کشیده ام »<br><br><br><br>ـــ و" بیست وُ هشتمین " ـــ خورشید ِ ـــ « دی » :<br>ـــ " بیست وُنه " بار...؛<br>« چَشم ژاپنی » ِ من ؟!.<br>ـــ گَلوی ِ" عاشق " ی ...را ؛ فِشُرد!.<br>ـــ تا لب به " وصیت "باز...نــگشاید:<br>بهر ِ " من " !!.<br>ـــ و" سی " « بهمن » ؛ فرو... ریخت : <br>بروصال ام که ؛ <br>سوی وصال ات ؛<br>با...آغوشی ِ از؛ " نرگس "! :<br>در... شتاب... بود!!.<br>ـــ وراه ِ خوشبختی مرا؛سد کرد ـــ<br>چون بی نهایت ِ اقیانوس : <br>اُ<br>م<br>ی<br>د<br>!<br>!<br>.<br><br><font color="#990000">ـــ اسپندی ... دود کن : « چَشم ژاپنی »؟!,<br>ـــ شاید...« تو » را!!<br>ـــ وشاید , « مرا » ؛<br><font color="#CC0000" size="3">چَشم ... زده باشد... "عشق"!.</font><br>ـــ یا... " تاریخ "!.<br>ـــ یا..." خدا " یی...که ؛<br>چَشم ِ دیدن ِ " من وُ تو " را...:<br>در"حلقه ا ی "... , نداشت!!.</font><br>ـــ و پرده ی ,حجله ی تورا... با...من ـــ<br>از « عَدَم » :<br>ب<br>ر<br>پ<br>ا <br>ک<br>ر<br>د<br>!<br>!<br>.<br><br>ـــ ( نزدیک ...تربیا !.<br>ـــ که" من" ات , "توبه" شکسته است :<br>در" لنز" ِ ... چشمانی !!.<br>ـــ از, برای تو!!.<br>ـــ ببین؟؟).<br>ـــ (پیش تر بیا!.<br>ـــ که من ات ,غرورش... را؛<br>با قلم خویش , ریخته است :<br>بر« دریاچه » ی ِ ...غیر...!!.<br>ـــ از, برای ... عشق !!.<br>ـــ ببین ؟؟)<br>.<br>ـــ و حرفی بزن!.<br>ـــ وگلا... یه کن...!!؛چَشم ژاپنی ؟.<br>ـــ تا... " کتیبه های الوند" ـــ :<br>چشم , هایشان را ؛<br>با ــــ اعتراض ــــ بگشایند؛<br>رو بسوی ِ... نا...عاشقان!.<br>ـــ و... قدمی... بر...دارند :<br>بَ<br>ه<br>رِ<br>م<br>ا <br>!!<br>.<br>ـــ حرفی بزن؟ ؛ « چَشم ژاپنی »!.<br>ـــ تا ... " آهوان ِ الوند " :<br>نزدیک ... تر!.<br>ـــ و" آبشاران گنجنامه "... اندکی ـــ<br>سرا زیر...تر... شوند :<br>سوی ِ...نا...عاشقان !<br>ـــ با ... اعتراض!!.<br> ـــ تا بهر ِ تو.<br> ـــ تا بهرِ من . <br> ـــ تا بهرِ " یکی شدن" ها ـــ<br>عاشقانه بگریند... :<br>" هردو" !!.<br> ـــ تا...چشمــــآن ِ...نا , بینایان را ـــ<br>شستشو...دهند : <br>که چَشم ِ دیدن ما راـــ در کنارهم ـــ ندآشــــتند!!.<br>ـــ نداشتند.<br>ـــ نداشتند...<br>و... برخیز؟.<br>ـــ و... بیا !! .<br><font color="#990000">ـــ تاخیابان ها , بهر ِ « من »...؛ جامه گشایند!.<br>ـــ تا پیاده روها , بهر ِ« تو»...؛ جامه درند!!.</font><br>ـــ تا ... , نا ...عاشقان,اندکی ؛<br>عشق را ـــ : .<br>[من ات را ببخش!!!]<br>[من ات را…ببخش!!!]<br><font color="#990000">[من ات را,ببخش:<br><font color="#CC0000" size="3">که از عشق... ,هیچ!.<br>ـــ می دانم ؟؟]</font></font><br>ـــ شاید,خسته باشی!!.<br>ـــ <br>ن<br>م<br>ی<br>د<br>ا<br>ن<br>م<br>!<br>!<br> .<br><br><br><font color="#990000">ـــ كــــاش , آن هنگام كه : <br>ثانیه !<br>ـــ ایستاده بر قاف ِ « اسفند » !.<br>ـــ ضربآهنگ ِ ... « فروردین » ... : مینواخت!.<br><font color="#CC0000" size="3">ـــ و... " خدا " ی... بر,تریبون!<br>ـــ ایستاده , " بهار" را!!<br>ـــ ازروزنه ی میكروفن؛<br>بدرقه میکرد :<br>سوی دلهای ِ دیگران!!.</font></font><br>ـــ وآسمان؛ <br>درخشان بود از:<br>فشفشه های کودکانی ... سر...مست!!.<br>ـــ و زمین, در رقص!...<br>ـــ و " رضا "(ع) ـــ <br>که سعادت می نوشت : <br>بربال ِ طبل وشیپور ِ<br>ـــ هفت ــــــ "نقاره زن" ! <br>ـــ در" نقاره خا نه "ای...؛ بی مثال!!.<br>ـــ که بهرمن.<br>ـــ که بهرتو.<br>ـــ و بهرآن!!.<br>ـــ تونیز...؛<br>غبارهجران... ات را ؛<br>ازچَشم...های ِ من :<br>ـــ می زدودی !!.<br>ـــ وضربآهنگ ِ سلامت را؛ <br>برگوش ِجان ِخاکستری من؛<br>مینواختی : <br>س<br>ب<br>ز ِ<br>س<br>ب<br>ز <br>!!<br>.<br><br><font color="#990000">ـــ آه ...سفره ی دلم , گشوده است :<br><font color="#CC0000" size="3">وَ... بی , نان... است!.</font></font><br>ـــ سفره ی چشمانم , گشوده است :<br> وَ... بی گلستان است!.<br>ـــ وسفره , بی توــــ <br>چون درختی ا ست :<br>كه برآن ,هیچ سیبی ـــ آویز...آنش نیست!!. <br>ـــ وسفره بی تو،سین خودرا:<br>درـــ هفت سیاره ـــــــ حبس کرده است !...<br>ـــ ازمن ات,دیگر :<br>دلگیر... نباش!!.<br>ـــ که ... سوسن ات را :<br>به یغما برده ام , پیش ترها!!.<br>ـــ با جمله ای ...!.<br>ـــ ( یادت هست ؟؟).<br>ـــ ومن،هیچ آیه ا ی را : <br>آینه ی فردای خویش ,<br>ـــ قرار...نخواهم داد!.<br>ـــ تا ... تو : <br>سلامت را برگوش ِعاشق ِمن ؛<br>ـــ عاشقانه ... ننوازی <br>ـــ چون : <br>ح<br>ا<br>ف<br>ظ<br>!<br>!<br>.<br><br>ـــ بهار... آمد!. <br>ـــ سفره...سیب نداشت :<br>تا...تكاند,بر... دامان ِ من!.<br><font color="#990000">ـــ بهار...آمد!. <br>ـــ سفره خالی بود , از:<br>لبهای تو...,ازنمك!!.<br>ـــ وبهار... رفت !.<br>ـــ وسفره خالی شد ,از؛ من ات ! :<br>ای آینه!!.<br><font color="#CC0000" size="3">ـــ و...از... سبزینگی ِ دستان ِ توخالیست : <br>سرزمین ِ ...« فروردین » ِ ...من ـــ</font><br>اَ<br>ک<br>ن<br>و<br>ن<br>!<br>!<br>.</font><br><br>ـــ کاش , « اردی بهشت » , دستانت را ؛ میگرفت؟!.<br>ـــ آنوقت...؛ یک...آن ِ من!.<br>ـــ وَ.. یك... دَم ِ تو: <br>سالیانی ... وصلت بود!!.<br>ـــ اردیبهشت, آمد وُرفت!!.<br>ـــ وَ : <br>ن<br>ی<br>ا<br>م<br>د<br>ی<br>!<br>!<br>.<br><br><font color="#990000">ـــ دلم خوش بود :<br>« تیر» را.<br>« خرداد » را.<br>ـــ تو را.<br>ـــ خود را.<br>ـــ امید ... را!.<br>ـــ داد... را!!. <br>ـــ" دادگر" ؟؟ <br>ـــ افسوس كه آرمید... : تیر!.<br>ـــ و...خرداد... ؛ گذشت!!. <br>ـــ و... بـــاز, نیامدی!!.<br><font color="#CC0000" size="3">ـــ که... کفش ,های ِ دلم : <br>راه میروند ... اکنون ! .<br>ـــ روی ... ریل های ِ... ماه ِ... شب !!.</font><br>ـــ و... اشتیاق ِمن ؛ " سی " بار!؛<br>سوت میكشد... نازنین :<br>که نایست!.<br>ـــ که نخواب!.<br>ـــ که نایستم ...فردا ـــ <br>« مُرداد » :<br>از... آن ِ ... من ... است؟!.<br>ـــ ودلم ؛<br> واگن ِ ... نا امیدی را :<br>ازخویش ...تن ِ خویش... , جدا کرده است!!.<br>ـــ وچشمانم راکه بسته ام کُنون :<br>تا در آنسوی خویش : <br><font color="#CC0000" size="3">که دراولین ایستگاه ِ مُرداد : <br>کفش , های ِ من :<br>روبروی ِ تو!؛<br>زانو... , زدند :</font><br>بِ <br>گُ<br>ش<br>ا<br>ی<br>م <br>!<br>!<br>.<br></font><br>ـــ وَ بنویسم بر " کوهستان ِ الوند " : <br>مردود ... نیست ... « مرداد »!.<br>ـــ مردود... نیست ... انتظار ِ من!.<br>ـــ مردود ... نیست : حضورتو!!.<br>ـــ وَ , آخ .<br>ـــ که مرداد ؛ بی تو... مرد!.<br>ـــ وَ... چَشمان ِ من : همچنان ... بسته... است!!.<br>ـــ ونمی آساید , دلم ؛ نازنین !!.<br>ـــ گویا كه « دریا..., در,من » است...<br>ـــ وموج هایش ـــ<br>بر روح سست من؛<br>بی وقفه میکوبد :<br>« شهریور» ت ... دمید!؛<br>برخیز؟!.<br>ـــ شهریورت , اوج... گرفت ؛<br>چشم های ا ت را...بگشا!!.<br>ـــ وشهریورت غروب کرد : <br>ب<br>ب<br>ی<br>ن<br>؟<br>؟<br>!<br>.<br><br>ـــ و قلب ِ من ؛<br>فانوس ِ... آویز؛<br>برشاخه ای !...<br>ـــ چون , فانوس ِ بی جوهر!! .<br>ـــ که درانتظارِ ..." سی " ...قطره از: <br>تبسم ِ ... چشم ...های ات؛<br>ـــ همچنان !!؛<br>ـــ چَشمان ِ" شهریو"ری اش را؛<br>روبسوی تو؛<br>ـــ در آنسوی ِ ...مهر:<br>د<br>و<br>خ<br>ت<br>ه<br> ا<br>س<br>ت<br>!<br>!<br>.<br><br>ـــ و,<br>ـــ با ... اولین , عطسه ی برگی در پائیز :<br>تنپوش ِ پائیزی خویش را ؛ <br>بهر ِ ... تو؟.<br>ـــ آری تو!!.<br>ـــ فرا... خواهم ... خواند!.<br>ـــ و... توخواهی رسید ؛ بی شک!!.<br>ـــ چون باران !...<br>ـــ ومن :<br>تا... آن... زمان ـــ <br><font color="#990000">درانتظارت ... خواهم بود!.<br>ـــ و... بی چتر!!.<br>ـــ دربِسترِ حیات !!</font>؛<br>ـــ با دست ... هایی , که بهر ِ...دست های ات!!<br>ـــ با نفس های ِ عشق ـــ<br>گــــرم ... , نگاه : <br>د<br>ا<br>ش<br>ت<br>ه<br>ا<br>م<br>!<br>!<br>.<br><br> ـــ وفردای من : <br>سلام خواهد گفت ؛ به « مهر» !.<br>ـــ تونیز؛ بیدار... باش!!.<br> ـــ که ... كم ؛ بی مهری ؛ نچیده ایم : <br>ازاین ... درخت ِ (حیات)!.<br>ـــ نازنین!!.<br>ـــ که ... در,كنارشب ؛ آرمیده است ... : ماهتاب!.<br>ـــ و... زمان, برشب ؛ حكم میراند :<br>تا... بازگشاید ؛ زنجیر...های ِ... مهر!.<br>ـــ که , بزآید ؛ كودكی ... چومهر!!.<br>ـــ تاشود ؛ مبزبان ِ آن ؛ خورشید گرم !.<br>ـــ تا باز...شوند... ؛غنچه هاــــ<br>با... تبسم ِ لب ها...ی ات :<br>ا<br>ط<br>ل<br>س<br>ی<br>!<br>!<br>.<br></b> <b><br>ـــ و... آی ... مِهروُماه!.<br>ـــ « چَشم ژاپنی » ِ ...من ؟؟.<br>ـــ آنگاه كه بیرون جَهد؛گوشهای خرگوشی ... از؛<br>كوله پشتی ِ ... دختركی بازی گوش!...<br>ـــ دركنار ِ... چناری ... بلند...!.<br>ـــ آنجا که تورا..., تنگ ـــ<br>...!!.<br>ـــ انتظار...خواهد مرد!.<br>ـــ وچشمان ِمن ؛ به بار...خواهد...نشست ـــ<br>دیگربار:<br>ـــ آیـا ؟ <br>ـــ آیـــا ؟ ـــ<br>آ<br>ی<br>ا<br>؟<br>؟<br>.<br><br> ـــ و... فاصله اینک :<br>میهمان ... دار ِ ... انتظار ِ ... من است!.<br>ـــ و...سکو ... ت !:<br>حرف زن ِ...قهاریست!...<br>ـــ که من اش پرسیدم : <br><font color="#990000">« آبان» ...چرا...دیركرده است ... کُنون ؟.<br> <font color="#CC0000" size="3">ـــ شاید... قرارمان,درجیب آبان بود!!.</font></font><br><font color="#990000">ـــ یا...که ِ ... در:<br>لابه لای ِ مکتوبی...در...بطن ِ" کاشی" ! - گم بود : <br> ن<br>ا<br>ز<br>ن<br>ی<br>ن<br>؟<br>؟<br>.</font><br><br>ـــ و...« آذر» را,عاشق- ی ... بگوید:<br>حرف زن ؟.<br>ـــ وَ... دعوت کن!. <br>ـــ که من اش؛<br> بی تاب اویم!.<br>ـــ بی تابم!.<br>ـــ بی تاب اویم!.<br>ـــ بی تابم ؛ <br>وَ...درانتظارِ ... اویم !!.<br>ـــ وَ...بگوی :<br>کالسکه ی زرین ات را... بپوش , « چشم ژاپنی »!.<br>ـــ یک قدم .<br>ـــ یک دم .<br>ـــ یک قدم .<br>ـــ یک آن ؛ به کجای ِ " آن " زمین برخواهدخورد؟؟<br>ـــ " آسمانی "!...<br>ـــ که من ا ش ؛ ایستاده ام!...<br>ـــ وَ... یا زمان ؛<br>به زمین خواهد... پیوست :<br>ـــ در...« دی » !!.<br>ـــ * وَ...," بیست وهشت "...خورشید را؛ <br>به جمله ای..." وصیت " کن :<br>ـــ که درمخیله ی من ... ؛<br>ذوب کند,بانگاهش ؛ <br><font color="#990000">بیست وهشت ... زمستان ِ هجران اش را!!.<br>ـــ که دیوانه ام کرده است : <br>ا<br>ک<br>ن<br>و<br>ن<br>!<br>!<br>.<br></font><br><br><br></b> <b><br><a href="http://shereno.ir//file.php?op=show&amp;id=217392" style="text-decoration:none" target="_blank">شعر "«دوازده ماه انتظار ِ میلادت راکشیده ام»" از دفتر شعر "«چشم ژاپنی»" شاعر "مهیارسنائی " </a><br><br><a href="http://www.shereno.com" style="text-decoration:none" target="_blank"><img src="http://shereno.ir//slogo.gif" alt="Powerd by Shereno.com" align="middle" border="0"></a></b></div><b> </b> text/html 2012-12-26T13:41:47+01:00 venusesabz.mihanblog.com ژیان درویشی "خفگی در كیهان" حمیدرضا امیرافضلی http://venusesabz.mihanblog.com/post/218 <font size="3"><br><br>گندید روحم<br>از این تسلسل دمادم غم<br>از هیچی هر روزه ی بی انتها<br><br>لبخند كجاست!؟<br>دیرگاهی زمان می برد آمدن یك لحظه اش<br>و سایه ی درد<br>كوتاه نمی آید از سرِ من<br><br>این كدام معیار و فلسفه هستی را<br>می خواهد به رخ من بكشد؟!<br><br>كاش در كرم چاله ای محبوس می شدم<br>و با نسبیت خاص<br>تا پایان زمین زنده می ماندم<br><br>من می ترسم كه زمان<br>تابعی از حركت اجرام سماوی باشد<br>از انیشتن، از راسل می ترسم<br><br>خسته ام از آنچه باید بدانم و نمی دانم باز!<br>خسته ام از این خستگی مفرط دردآلوده ی فقر<br>در كالبد شهر!<br><br>سالهاست كه زل می زنم به برف پاك كن ماشین ها<br>اولین بار است كه در باران احساس خفگی می كنم انگار<br>شاید از فردا چادر بپوشم با نقاب<br>تا نشناسند مرد بارانی را<br><br>آیا می شود گم شد از هستی!؟<br><br>كاش می شد با سرعت نور<br>در فضا جولان بدهم<br>تا ذرات وجودم ریز و پراكنده شوند<br>و دیگر من، من نباشم<br>اما بیم آن دارم كه میلیون ها ذره ام<br>یك به یك به تكامل برسند<br>و پر شود كیهان از من های بدبختی!<br><br>یا بمیرم<br>نه! بعد از مرگ هم شاید<br>روحم در ضمیر یك طبیعت دیگر<br>در ضمیر یك جمادی با ارزش، چون طلا<br>در ضمیر یك نامی آزاده، چون سپیدار<br>در ضمیر یك حیوان، یك پرنده ی رها<br>یا در خمیرمایه ی انسان ازل<br>حلول كند<br>و امتداد یابد این بدبختی تا آخر هستی!<br><br>چگونه پایان می یابی ای همراه همیشگی<br>ای كالبد بیچاره ی تن<br>ای آشیان كرده در ریشه های من...</font><br><br><br> <br><a href="http://shereno.ir//file.php?op=show&amp;id=213336" style="text-decoration:none" target="_blank">شعر "خفگی در کیهان" از دفتر شعر "تنفس آفتاب" شاعر "حمیدرضا امیرافضلی" </a><br><br><a href="http://www.shereno.com" style="text-decoration:none" target="_blank"><img src="http://shereno.ir//slogo.gif" alt="Powerd by Shereno.com" align="middle" border="0"></a> text/html 2012-12-24T09:55:26+01:00 venusesabz.mihanblog.com ژیان درویشی کافر عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشق http://venusesabz.mihanblog.com/post/216 <div align="center"><font color="#660000"><b><font size="3"><br><br>اشک من در سوگ هجرانت جهانی تر بکرد</font></b><br><br><b><font size="3"> پس جهانی درد هجرت را ز من باور بکرد<br><br></font></b><b><font size="3"> </font></b><br><b><font size="3"> لاجرم سر دل خود را بگفتم با کسان:</font></b><br><br><b><font size="3"> تکسوار قلب من عزم دل دیگر بکرد<br><br></font></b><b><font size="3"> </font></b><br><b><font size="3"> آنکه روزی قلب شیدای مرا دزدیده بود</font></b><br><br><b><font size="3"> نورسیده فعل عشقش در دلم مصدر بکرد<br><br></font></b><b><font size="3"> </font></b><br><b><font size="3"> ارغوان عشق او در دل شکوفه داده بود</font></b><br><br><b><font size="3"> حیف از آن دارم که آن بگرفت و او پرپر بکرد<br><br></font></b><b><font size="3"> </font></b><br><b><font size="3"> قلب من تازه به کیش عشق او پیوسته بود</font></b><br><br><b><font size="3"> شکوه دارم کاو برفت و قلب من کافر بکر<font size="3">د...<br><br><br></font> </font></b></font></div><div class="postleft"> </div><font color="#660000"> </font> text/html 2012-12-22T14:16:48+01:00 venusesabz.mihanblog.com ژیان درویشی ماه بالای سر آبادی است... http://venusesabz.mihanblog.com/post/215 &nbsp; <img src="http://www.tlc-systems.com/pq005688.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="337" hspace="0" vspace="0" width="450"><p dir="rtl"><font size="3"><b><font face="courier new,courier,monospace"><br></font></b></font></p><p dir="rtl"><font size="3"><b><font face="courier new,courier,monospace">ماه بالای سر آبادی است <br></font></b></font></p><p dir="rtl"><font size="3"><b><font face="courier new,courier,monospace">اهل آبادی در خواب <br></font></b></font></p><p dir="rtl"><font size="3"><b><font face="courier new,courier,monospace">روی این مهتابی خشت غربت را می بویم <br></font></b></font></p><p dir="rtl"><font size="3"><b><font face="courier new,courier,monospace">باغ همسایه چراغش روشن <br></font></b></font></p><p dir="rtl"><font size="3"><b><font face="courier new,courier,monospace">من چراغم خاموش <br></font></b></font></p><p dir="rtl"><font size="3"><b><font face="courier new,courier,monospace">ماه تابیده به بشقاب خیار، به لب کوزه ی<font size="3"> </font>آب <br></font></b></font></p><p dir="rtl"><font size="3"><b><font face="courier new,courier,monospace">غوک ها می خوانند <br></font></b></font></p><p dir="rtl"><font size="3"><b><font face="courier new,courier,monospace">مرغ حق هم گاهی <br></font></b></font></p><p dir="rtl"><font size="3"><b><font face="courier new,courier,monospace">کوه نزدیک من است: پشت افراها سنجد ها <br></font></b></font></p><p dir="rtl"><font size="3"><b><font face="courier new,courier,monospace">و بیابان پی<font size="3">د</font>است <br></font></b></font></p><p dir="rtl"><font size="3"><b><font face="courier new,courier,monospace">سنگ ها پیدا نیست گلچه ها پیدا نیست <br></font></b></font></p><p dir="rtl"><font size="3"><b><font face="courier new,courier,monospace">سایه های از دور مثل تنهایی آب مثل آواز خدا پیداست <br></font></b></font></p><p dir="rtl"><font size="3"><b><font face="courier new,courier,monospace">نیمه شب باید باشد <br></font></b></font></p><p dir="rtl"><font size="3"><b><font face="courier new,courier,monospace">دب کبر آن است: دو وجب بالاتر از بام <br></font></b></font></p><p dir="rtl"><font size="3"><b><font face="courier new,courier,monospace">آسمان آبی نیست روز آبی بود <br></font></b></font></p><p dir="rtl"><font size="3"><b><font face="courier new,courier,monospace">یاد من باشد فردا بروم باغ حسن گوجه و قیسی بخرم <br></font></b></font></p><p dir="rtl"><font size="3"><b><font face="courier new,courier,monospace">یاد من باشد فردا لب سلخ طرحی از بزها بردارم</font></b></font></p><p dir="rtl"><font size="3"><b><font face="courier new,courier,monospace"> <br>طرحی از جاروها و سایه<font size="3"> </font>هاشان در آب <br></font></b></font></p><p dir="rtl"><font size="3"><b><font face="courier new,courier,monospace">یاد من باشد هر چه پروانه که می افتد در آب زود از آب درآرم <br></font></b></font></p><p dir="rtl"><font size="3"><b><font face="courier new,courier,monospace">یاد من باشد کاری نکنم که به قانون زمین بر بخورد <br></font></b></font></p><p dir="rtl"><font size="3"><b><font face="courier new,courier,monospace"><font color="#666600">یاد من باشد تنها هستم </font><br></font></b></font></p><p dir="rtl"><font size="3"><b><font face="courier new,courier,monospace">ماه بالای سر تنهایی است...</font></b></font></p><p dir="rtl"><br></p><p dir="rtl"><font size="3"><b><font face="courier new,courier,monospace"><font size="3">"<font size="3">سهراب سپهری"</font></font><br></font></b></font></p> text/html 2012-12-12T08:55:41+01:00 venusesabz.mihanblog.com ژیان درویشی دردواره ها... http://venusesabz.mihanblog.com/post/214 <strong><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="2">دردهای من <br> جامه نیستند<br> تا ز تن در آورم <br> چامه و چکامه نیستند<br> تا به رشته ی سخن درآورم<br> نعره نیستند<br> تا ز نای جان بر آورم <br> <br> دردهای من نگفتنی<br> دردهای من نهفتنی است<br> <br> دردهای من<br> گرچه مثل دردهای مردم زمانه نیست<br> درد مردم زمانه است<br> مردمی که چین پوستینشان<br> مردمی که رنگ روی آستینشان<br> مردمی که نامهایشان<br> جلد کهنه ی شناسنامه هایشان<br> درد می کند <br> <br> من ولی تمام استخوان بودنم<br> لحظه های ساده ی سرودنم<br> درد می کند <br> <br> انحنای روح من<br> شانه های خسته ی غرور من<br> تکیه گاه بی پناهی دلم شکسته است<br> کتف گریه های بی بهانه ام<br> بازوان حس شاعرانه ام<br> زخم خورده است <br> <br> دردهای پوستی کجا؟<br> درد دوستی کجا؟<br> <br> این سماجت عجیب<br> پافشاری شگفت دردهاست<br> دردهای آشنا<br> دردهای بومی غریب<br> دردهای خانگی<br> دردهای کهنه ی لجوج<br> <br> اولین قلم<br> حرف حرف درد را<br> در دلم نوشته است <br> دست سرنوشت<br> خون درد را <br> با گلم سرشته است <br> پس چگونه سرنوشت ناگزیر خویش را رها کنم؟<br> درد<br> رنگ و بوی غنچه ی دل است<br> پس چگونه من<br> رنگ و بوی غنچه را ز برگهای تو به توی آن جدا کنم؟<br> <br> دفتر مرا<br> دست درد می زند ورق<br> شعر تازه ی مرا<br> درد گفته است<br> درد هم شنفته است<br> پس در این میانه من<br> از چه حرف می زنم؟<br> <br> درد، حرف نیست<br> درد، نام دیگر من است<br> من چگونه خویش را صدا کنم؟<br><br><font color="#CC0000"><br><font color="#003333" size="2">"</font></font></font></strong><font color="#003333"><strong><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><font size="2"><strong><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="2">قیصر امین پور"</font></strong></font></font></strong></font> text/html 2012-12-02T07:53:11+01:00 venusesabz.mihanblog.com ژیان درویشی هیسسسسسسسسسسسسسس.... http://venusesabz.mihanblog.com/post/213 <b><font style="font-size: 15pt" color="#364a51" face="Arial"><font style="font-size: 8pt" color="#364a51" face="Tahoma"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"> <div id="postbody"><div class="CenterPost2"><img src="http://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/c0.0.275.275/p403x403/574724_559152887444510_1199142591_n.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><br>&nbsp; <img src="https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQaTpRLjh2ONfJZBzUZ3DJAHnaZQfbuFhTLoRJQZ_KdsU3OBOXc" alt="" align="bottom" border="0" height="199" hspace="0" vspace="0" width="301"><br><br><br><br>هیــــــــس ! … <br><font size="2"><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; ســـــــــاکت !.!.! … ...<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; آهستــــه بروید ! .. <br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; آهستــــه بیایید...<br><br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اینجا وجــــــــــدان ها همه خـــــــــوابند… </font></div></div></font></font></font></font></font></font></b> text/html 2012-12-02T07:30:23+01:00 venusesabz.mihanblog.com ژیان درویشی پروانــــه میشوم... http://venusesabz.mihanblog.com/post/212 <font style="font-size: 8pt" color="#364a51" face="Tahoma"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><p align="right"><br><img src="http://img4up.com/up2/34427105099828176762.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p><p align="right"><font color="#330033"><b><font face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif" size="4"><br></font></b></font></p><p align="right"><font color="#330033"><b><font face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif" size="4">مــ ــرا ببخــــش اگـــ ــر </font></b></font></p> <p align="right"><font color="#330033"><b><font face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif" size="4">به تــ ـو پیـــــله امـــ &nbsp;، </font></b></font></p> <p align="right"><font color="#330033"><b><font face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif" size="4">قـــــ ــــدری . . .</font></b></font></p> <p align="right"><font color="#330033"><b><font face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif" size="4">قـــدری تحـــمل کن</font></b></font></p> <p align="right"><font color="#666666" face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif" size="4"><font color="#330033"><b>پروانــــه میشوم .<font color="#666666"><font size="4">..</font></font></b></font> </font></p></font></font></font></font></font></font></font> text/html 2012-09-21T11:46:18+01:00 venusesabz.mihanblog.com ژیان درویشی بشنوید این بانگ از نای من است... http://venusesabz.mihanblog.com/post/210 <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; color: rgb(102, 51, 102); font-weight: bold;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma">درد می کوبد به سنگ سینه سر</font></font></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';"></span></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; color: rgb(102, 51, 102); font-weight: bold;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma">آی بگشائید، بگشائید در</font></font></span></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; color: rgb(102, 51, 102); font-weight: bold;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma">می زند شلاق بر پهلوی دل</font></font></span></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; color: rgb(102, 51, 102); font-weight: bold;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma">می درد با چنگ و دندان روی دل</font></font></span></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; color: rgb(102, 51, 102); font-weight: bold;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma">بغض می بندد گلوی حرف را</font></font></span></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; color: rgb(102, 51, 102); font-weight: bold;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma">می فشارد غصّه موی حرف را</font></font></span></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; color: rgb(102, 51, 102); font-weight: bold;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma">ب<span style="color: rgb(204, 0, 0);">شنوید این بانگ از نای من است</span></font></font></span></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; color: rgb(102, 51, 102); font-weight: bold;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: rgb(204, 0, 0);" lang="AR-SA"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma">این صدای استخوانهای من است</font></font></span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA"></span></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; color: rgb(102, 51, 102); font-weight: bold;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma">عاشقان رفتند و ما جا مانده ایم</font></font></span></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; color: rgb(102, 51, 102); font-weight: bold;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma">آشنایی نیست، تنها مانده ایم</font></font></span></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; color: rgb(102, 51, 102); font-weight: bold;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma">کوه غم بر گرده ها تاویده ایم</font></font></span></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; color: rgb(102, 51, 102); font-weight: bold;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma">درد بود و</font></font></span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma"> درد، ما تا دیده&nbsp;ایم</font></font></span></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; color: rgb(102, 51, 102); font-weight: bold;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma">باز سرگردان وادی ها شدیم</font></font></span></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; color: rgb(102, 51, 102); font-weight: bold;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma">همنشین نا مرادی ها شدیم</font></font></span></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; color: rgb(102, 51, 102); font-weight: bold;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma">زندگی را بر صلیب آویختیم</font></font></span></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; color: rgb(102, 51, 102); font-weight: bold;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma">مرگ را در سینه هامان ریختیم</font></font></span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA"></span></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; color: rgb(102, 51, 102); font-weight: bold;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma">جای ما ویرانه ی هر دام شد</font></font></span></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; color: rgb(102, 51, 102); font-weight: bold;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma">گوشه ی بیغوله ی اوهام شد</font></font></span></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; color: rgb(102, 51, 102); font-weight: bold;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma">باز ما ماندیم و دام آرزو....</font></font></span></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; color: rgb(102, 51, 102); font-weight: bold;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma">صد کلاف کور، در هم، تو به تو</font></font></span></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; color: rgb(102, 51, 102); font-weight: bold;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma">دستها چوبین و دلها آزری</font></font></span></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; color: rgb(102, 51, 102); font-weight: bold;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma">عشقها ناپایدار و سرسری</font></font></span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA"></span></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; color: rgb(102, 51, 102); font-weight: bold;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma">خارها خون زمین را خورده اند</font></font></span></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; color: rgb(102, 51, 102); font-weight: bold;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma">یاسها و لاله ها پژمرده اند</font></font></span></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; color: rgb(102, 51, 102); font-weight: bold;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma">سنگ باریده ست بر دلهای ما</font></font></span></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; color: rgb(102, 51, 102); font-weight: bold;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma">مارها خورده ست مغز و رآی ما</font></font></span></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; color: rgb(102, 51, 102); font-weight: bold;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma">تشنه می سوزیم در کام سراب</font></font></span></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; color: rgb(102, 51, 102); font-weight: bold;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma">تشنگی را نیست در صحرا جواب</font></font></span></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; color: rgb(102, 51, 102); font-weight: bold;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma">گرده هامان زخمی کوه غم است</font></font></span></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; color: rgb(102, 51, 102); font-weight: bold;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma">گریه بر ما، هفت دریا هم کم است</font></font></span></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; color: rgb(102, 51, 102); font-weight: bold;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma">شرح رنج ما هزاران سینه است</font></font></span></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; color: rgb(102, 51, 102); font-weight: bold;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma">زخمهای ما بسی دیرینه است</font></font></span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA"></span></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; color: rgb(102, 51, 102); font-weight: bold;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma">قبر دل را نبش کردم، بنگرید</font></font></span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA"></span></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; color: rgb(102, 51, 102); font-weight: bold;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma">مشتی از خروار دردم، بنگرید</font></font></span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA"></span></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; color: rgb(102, 51, 102); font-weight: bold;"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA">بنگرید این گور صدها آرزوست</span></strong><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA"></span></font></font></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; color: rgb(102, 51, 102); font-weight: bold;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma">گور ناپیدای اسرار مگوست</font></font></span></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; color: rgb(102, 51, 102); font-weight: bold;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma">آتشی بر خواست و در من فتاد</font></font></span></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; color: rgb(102, 51, 102); font-weight: bold;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma">خرمن صبر مرا بر باد داد</font></font></span></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; color: rgb(102, 51, 102); font-weight: bold;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma">تا نگیرد دامن هفت آسمان</font></font></span></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; color: rgb(102, 51, 102); font-weight: bold;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma">زیر خاکستر نهان کردم، نهان</font></font></span></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; color: rgb(102, 51, 102); font-weight: bold;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma">خاک بر اندوه دردم ریختم....</font></font></span></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; color: rgb(102, 51, 102); font-weight: bold;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma">اشک هایم را به چشم آویختم</font></font></span></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; color: rgb(102, 51, 102); font-weight: bold;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma">زندگی تکرار نور و ظلمت است</font></font></span></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; color: rgb(102, 51, 102); font-weight: bold;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma">دم زدن در تنگنای غربت است</font></font></span></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; color: rgb(102, 51, 102); font-weight: bold;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma">زندگی فهمیدن بوی غم است</font></font></span></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; color: rgb(102, 51, 102); font-weight: bold;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma">جستجوی راه در پیچ و خم است</font></font></span></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; color: rgb(102, 51, 102); font-weight: bold;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma">زندگی تفسیر هجران است و بس</font></font></span></p> <span style="font-size: 13.5pt; color: rgb(102, 51, 102); font-family: 'Tahoma','sans-serif'; font-weight: bold;" lang="AR-SA"><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma">شرح داغ داغداران است و بس...!<br><br style="color: rgb(51, 0, 0);"><span style="color: rgb(51, 0, 0);">"شاعر:؟؟؟"</span><br></font></font></span> text/html 2012-09-19T12:51:08+01:00 venusesabz.mihanblog.com ژیان درویشی روزهای هرزه ی هر روز http://venusesabz.mihanblog.com/post/209 <span style="font-weight: bold; color: rgb(153, 102, 51);">روزهای هرزه ی هر روز</span><br style="font-weight: bold; color: rgb(153, 102, 51);"><span style="font-weight: bold; color: rgb(153, 102, 51);">توآمان در زادگاه کهنه ی من</span><br style="font-weight: bold; color: rgb(153, 102, 51);"><span style="font-weight: bold; color: rgb(153, 102, 51);">فکر تدبیری ندارد ذهن من یخ بسته ی پر سوز</span><br style="font-weight: bold; color: rgb(153, 102, 51);"> <br style="font-weight: bold; color: rgb(153, 102, 51);"><span style="font-weight: bold; color: rgb(204, 0, 0);">دفترم بی تاب شعر و</span><br style="font-weight: bold; color: rgb(204, 0, 0);"><span style="font-weight: bold; color: rgb(204, 0, 0);">سینه ام لبریز بغض</span><br style="font-weight: bold; color: rgb(204, 0, 0);"><span style="font-weight: bold; color: rgb(204, 0, 0);">دست انسان خسته از تکرار مشت.</span><br style="font-weight: bold; color: rgb(204, 0, 0);"> <br style="font-weight: bold; color: rgb(153, 102, 51);"><span style="font-weight: bold; color: rgb(153, 102, 51);">زادگاهم بی تحرک</span><br style="font-weight: bold; color: rgb(153, 102, 51);"><span style="font-weight: bold; color: rgb(153, 102, 51);">سرد و ساکت، رودخانه</span><br style="font-weight: bold; color: rgb(153, 102, 51);"><span style="font-weight: bold; color: rgb(153, 102, 51);">آب کم جان خسته از تکرار موج</span><br style="font-weight: bold; color: rgb(153, 102, 51);"> <br style="font-weight: bold; color: rgb(153, 102, 51);"><span style="font-weight: bold; color: rgb(153, 102, 51);">روزهای هرزه ی هر روز ذهن من یخ بسته ی پر سوز</span><br style="font-weight: bold; color: rgb(153, 102, 51);"> <br style="font-weight: bold; color: rgb(153, 102, 51);"><span style="font-weight: bold; color: rgb(153, 102, 51);">پرسه هایم بی سرانجام</span><br style="font-weight: bold; color: rgb(153, 102, 51);"><span style="font-weight: bold; color: rgb(204, 0, 0);">خستگی در اوج قدرت</span><br style="font-weight: bold; color: rgb(153, 102, 51);"><span style="font-weight: bold; color: rgb(153, 102, 51);">در کماکان خسته از تکرار خود</span><br style="font-weight: bold; color: rgb(153, 102, 51);"><span style="font-weight: bold; color: rgb(153, 102, 51);">خاطراتم تلخ و تاریک</span><br style="font-weight: bold; color: rgb(153, 102, 51);"><span style="font-weight: bold; color: rgb(153, 102, 51);">آسمانی مه گرفته</span><br style="font-weight: bold; color: rgb(153, 102, 51);"><span style="font-weight: bold; color: rgb(153, 102, 51);">ابر نالان خسته از تکرار سرب</span><br style="font-weight: bold; color: rgb(153, 102, 51);"> <br style="font-weight: bold; color: rgb(153, 102, 51);"><span style="font-weight: bold; color: rgb(153, 102, 51);">روزهای هرزه ی هر روز ذهن من یخ بسته ی پرسوز</span><br style="font-weight: bold; color: rgb(153, 102, 51);"> <br style="font-weight: bold; color: rgb(153, 102, 51);"><span style="font-weight: bold; color: rgb(153, 102, 51);">در همینک زار تقدیرت</span><br style="font-weight: bold; color: rgb(153, 102, 51);"><span style="font-weight: bold; color: rgb(153, 102, 51);">انجماد سرد من</span><br style="font-weight: bold; color: rgb(153, 102, 51);"><span style="font-weight: bold; color: rgb(153, 102, 51);">شعله هائی از جنون افروز</span><br style="font-weight: bold; color: rgb(153, 102, 51);"> <br style="font-weight: bold; color: rgb(153, 102, 51);"><span style="font-weight: bold; color: rgb(153, 102, 51);">خاک تقدیر تو بر بادست</span><br style="font-weight: bold; color: rgb(153, 102, 51);"><span style="font-weight: bold; color: rgb(153, 102, 51);">پهنه ی آمال دور انگار</span><br style="font-weight: bold; color: rgb(153, 102, 51);"><span style="font-weight: bold; color: rgb(153, 102, 51);">مانده ای در ساعت وارونه ی دیروز</span><br style="font-weight: bold; color: rgb(153, 102, 51);"> <br style="font-weight: bold; color: rgb(153, 102, 51);"><span style="font-weight: bold; color: rgb(153, 102, 51);">روزهای هرزه ی هر روز</span><br style="font-weight: bold; color: rgb(153, 102, 51);"> <br style="font-weight: bold; color: rgb(153, 102, 51);"><span style="font-weight: bold; color: rgb(153, 102, 51);">جنبش تن مرده ی تقدیر من</span><br style="font-weight: bold; color: rgb(153, 102, 51);"><span style="font-weight: bold; color: rgb(153, 102, 51);">در تفاوت ها چه می جوئی؟</span><br style="font-weight: bold; color: rgb(153, 102, 51);"><span style="font-weight: bold; color: rgb(153, 102, 51);">گنجی از انکارها اندوز</span><br style="font-weight: bold; color: rgb(153, 102, 51);"> <br style="font-weight: bold; color: rgb(153, 102, 51);"><span style="font-weight: bold; color: rgb(204, 0, 0);">مردمک ها روبروی مردمک هایند</span><br style="font-weight: bold; color: rgb(204, 0, 0);"><span style="font-weight: bold; color: rgb(204, 0, 0);">مردمان نا آشنا با مردمک هایند</span><br style="font-weight: bold; color: rgb(204, 0, 0);"><span style="font-weight: bold; color: rgb(204, 0, 0);">التماس پلک ها را پاسخی باید</span><br style="font-weight: bold; color: rgb(153, 102, 51);"> <br style="font-weight: bold; color: rgb(153, 102, 51);"><span style="font-weight: bold; color: rgb(153, 102, 51);">روزهای هرزه ی هرروز ذهن من یخبسته ی پرسوز</span><br style="font-weight: bold; color: rgb(153, 102, 51);"> <br style="font-weight: bold; color: rgb(153, 102, 51);"><span style="font-weight: bold; color: rgb(153, 102, 51);">درهمینک زار تقدیرت</span><br style="font-weight: bold; color: rgb(153, 102, 51);"><span style="font-weight: bold; color: rgb(153, 102, 51);">انجماد سرد من</span><br style="font-weight: bold; color: rgb(153, 102, 51);"><span style="font-weight: bold; color: rgb(153, 102, 51);">شعله هایی از جنون افروز....</span><br> <br>"خرداد86"<br><a href="http://www.shereno.com//file.php?op=show&amp;id=197054" style="text-decoration: none;" target="_blank">شعر "روزهای هرزه ی هر روز" از دفتر شعر "آب را باید شست" شاعر "<span style="font-weight: bold;">یحیی عبداله پور</span>" </a><br><br><a href="http://www.shereno.com/" style="text-decoration: none;" target="_blank"><img src="http://www.shereno.com//slogo.gif" alt="Powerd by Shereno.com" align="middle" border="0"></a>